Forskrifter

-TEK 17
De nye kravene- § 15-5. Innvendig vanninstallasjon

(1) Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at god helse ivaretas ved at a) det velges produkter som ikke avgir stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare b) bakterievekst forebygges c) vanntemperatur ikke kan forårsake forbrenningsskade d) installasjonen er sikret mot tilbakestrømning og inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser og mot tilbakesug og tilførsel av vann fra annen vannkilde.

(2) Utstyr og rør skal gi de forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

(3) Installasjoner skal a) tilrettelegges for framtidig vedlikehold og være lett utskiftbare b) tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger c) sikres mot frostskader d) ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

(4) Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler.

(5) Det skal være tilfredsstillende avstengningsmulighet med stoppekran som er lett tilgjengelig og merke

– TEK 10
Link til forskriftene